Obchodní podmínky

Dodací a obchodní podmínky

 1. Základním podkladem pro dodávky našich výrobků jsou údaje uvedené v cenové nabídce nebo ve smlouvě o dílo.

 2. Při objednání, popř. zaměření schodiště musí objednatel udat složení a tloušťky podlah. Náklady vzniklé nedodržením tlouštěk podlah nese objednatel.

 3. Musí být udány veškeré rozvody vody, plynu, elektřiny, podlahového topení apod., protože jinak nemůžeme ručit za způsobené škody na instalacích během montáže.

 4. Objednatel je povinen poskytnout bezplatně el. energii, vodu a umožnit montérům vstup do objektu, vše po dobu montáže a to po předchozí dohodě obou stran.

 5. Povinný dohled a dle konkrétního nebezpečí též zvláštní požárně bezpečnostní opatření ve smyslu vyhlášky č. 87/2000 Sb. (Podmínky požární bezpečnosti při svařování) je povinen zajistit objednatel

 6. Začištění povrchu v místech kotvení schodiště a drobná poškození (např.znečištění malby) vzniklé při montáži, odstraní objednatel na své náklady.

 7. Vyklizení schodišťového prostoru, odstranění lešení a stavebních schodišť není obsaženo v ceně plnění. Při zahájení montáže musí být postup ostatních stavebních prací v takovém stádiu, aby montážní práce mohly být provedeny nerušeně. Náklady zapříčiněné prostoji nese objednatel.

 8. Poškození díla, způsobená objednatelem nebo třetí osobou  vzniklá po ukončení montáže, jdou k tíži objednatele.

 9. Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s ČSN a jsou neustále podrobeny kontrole jakosti. Ručíme za bezchybnou jakost použitých materiálů, za kvalitní dílenské zpracování a montáž, pokud je tato předmětem naší dodávky. Záruční doba činí 60 (šedesát) měsíců od montáže nebo předání schodiště.

 10. Neručíme za neodbornou údržbu a neodborné zásahy ze strany objednatele.

 11. Ocelové konstrukce jsou dodávány v základním antikorozním nátěru. Konečné nátěry, pokud není uvedeno jinak, si zajišťuje objednatel samostatně na vlastní náklady. Při montáži jsou v případě nutnosti ocelové konstrukce osazeny provizorními stupni tak, aby schodiště bylo možno ihned používat jako stavební schodiště.

 12. Celodřevěná schodiště a dřevěné části schodišť jsou povrchově upraveny a uzavřeny. Dřevo je přírodní materiál, a proto nelze vyloučit drobné vrzání při chůzi po schodišti, barevné odchylky na Vašem schodišti a pod. Nemořené masivní dřevo vykazuje rozdíly, jak v barvě, tak ve struktuře. Proto nelze uznat rozdíly mezi vzorkem a skutečnou dodávkou jako reklamační závadu.

 13. Po zabudování jsou stupně zakryty, aby nedošlo k poškození. Tato ochrana je však pouzeomezená, zvláště v případě hrubých nečistot a vlhkosti.

 14. Není-li předmětem smlouvy montáž, jsou místem plnění provozovny dodavatele.

 15. V případě prodlení se zaplacením ceny díla je účtován úrok z prodlení ve výši dle obč. zák.

 16. Objednatel je oprávněn smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši všech nákladů, které zhotovitel do dne, kdy mu objednatel oznámil, že svého práva využívá, prokazatelně vynaložil na plnění této smlouvy

 17. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předmět plnění prohlédnout a případné vady a nedodělky neprodleně, nejpozději do 8 dnů, oznámit písemně zhotoviteli.

 18. Zhotovitel se zavazuje  odstranit vady buď opravou nebo výměnou vadného dílu. Objednatel nemůže požadovat slevu z ceny díla, pokud je vada na díle odstranitelná nebo je možné poškozený díl vyměnit.

 19. Není-li předmětem smlouvy montáž, přechází vlastnické právo k předmětu smlouvy na objednatele teprve dnem úplného zaplacení ceny díla

Verze 9/2015